Søke støtte

Sparebankstiftelsen Sauda gjennomfører prosjekttildeling en gang i året. Siste søknadsfrist var 15. mars 2024.

Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen vil hvert år fastsette størrelsen på samlet tildelingsbeløp.

Nå kan du søke støtte 

Sparebankstiftelsen vil støtte prosjekter som øker trivselen og gjør lokalsamfunnet enda mer attraktivt å bo i. Vi ønsker å samarbeide om prosjekter som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

Søknad med vedlegg må legges inn på eget søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. mars 2024

Søknadsskjema må sendes inn elektronisk . Søknader som leveres inn på annen måte blir ikke behandlet.

Hjelp til utfylling av søknadsskjema her.

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Hvem kan søke?

I henhold til vedtektene skal sparebankstiftelsen ta rimelig hensyn til hvor midlene opprinnelig er opparbeidet. Det kan derfor søkes om midler til prosjekt i kommunene Sauda og Suldal. 5,0 % av årets midler øremerkes prosjekt i Suldal kommune.

Sparebankstiftelsen vektlegger:

• Prosjekt med verdi over tid og som kommer mange til gode
• Prosjekt som bidrar til å skape engasjement og inspirerer frivillige
• Prosjekt som bidrar til å realisere ideer og utløse gode krefter lokalt

Vi ønsker å støtte opp om tiltak som øker trivselen og gjør lokalsamfunnet enda mer attraktivt å bo i.

Samarbeid med andre givere

Sparebankstiftelsen bidrar gjerne i samarbeid med andre giverorganisasjoner.

Formål som faller utenfor

Søknad om bidrag til næringsaktivitet, forskning eller søknad fra en kommune vil sparebankstiftelsen ikke støtte. Støtte til politiske partier og formål som kan utnyttes partipolitisk vil også bli avslått. Vi gir ikke bidrag til eliteidrett eller prosjekt som typisk er sponsorobjekt. Organisasjoner som søker rent driftstilskudd vil være formål som faller utenom. Det samme gjelder formål av ren religiøs karakter og generell støtte til veldedige organisasjoner. Avslag på søknader vil ikke bli begrunnet.

Prioriterte områder

Det er et mål for Sparebankstiftelsen Sauda å yte bidrag til et bredt spekter av allmennyttige formål . Likevel kan styret i sparebankstiftelsen for det enkelte år peke ut bestemte formål som skal danne grunnlag for prosjektildelingen. I så fall kunngjøres det i god tid før søknadsfristen.

Tursti i Åbødalen

Åbødalen Hytteforening er en aktiv forening som bidrar til stor glede for turgåere i Åbødalen. Målet er god folkehelse og å legge til rette for at allmennheten enkelt skal kunne komme ut i naturen i dalen. Sparebankstiftelsen Sauda har støttet foreningens ulike prosjekter over flere år med tilsammen kr 412.000.

Ett eksempel er utbedring av turstien «Myrane rundt». Arbeidet har pågått over flere år. Stien er mye brukt av turgåere og turister.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.