Aktuelt » Personvernerklæring for Sparebankstiftelsen Sauda 

Personvernerklæring for Sparebankstiftelsen Sauda 

Personvernerklæring for Sparebankstiftelsen Sauda 

1. Innledning 

Sparebankstiftelsen Sauda er behandlingsansvarlig for registrering av personopplysninger i forbindelse med virksomheten og realisering av formålet som er å utøve finansforvaltning og et langsiktig eierskap i Sparebanken Vest, samt videreføre sparebanktradisjoner ved å gi bidrag til allmennyttige formål lokalt. 

Kontaktinformasjon: 

Adresse: Skulegata 4 4200 Sauda 

Postadresse: Postboks 24 4201 Sauda 

E-postadresse: post@isauda.no 

Org.nr.: 994 707 981 

Sparebankstiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte deg mot misbruk av personopplysninger. 

Sparebankstiftelsen er opptatt av personvernet til personer hvor Sparebankstiftelsen har registrert personopplysninger. I hovedsak vil personopplysninger vi samler inn være; navn, kontaktopplysninger og stilling/funksjon knyttet til 

  • Tillitsvalgte 
  • Ansatte 
  • Leverandører 
  • Søkere om prosjektstøtte 
  • Søkere om kulturstipend 

Vi behandler personopplysninger du gir direkte til oss, eksempelvis ved å ta kontakt med oss eller ved besøk på våre nettsider. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger med mindre vi har adgang til slik behandling i lov, avtale eller at du samtykker. 

For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer: 

2. Formålet med behandlingen 

For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må stiftelsen behandle visse personopplysninger. Vi benytter personopplysninger kun til følgende formål: 

  1. Administrasjon av ansatte og tillitsvalgte 
  2. Ansettelser 
  3. Utdeling i forbindelse med prosjektstøtte eller kulturstipend 
  4. Samarbeidsorganisasjoner 

3. Hvilke personopplysninger behandles 

Kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre formålet og virksomheten. 

4. Behandlingsgrunnlag 

Sparebankstiftelsen har ifølge personopplysningsloven rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre formålet. 

Sparebankstiftelsen mottar samtykke fra personer hvor personopplysninger er lagret hos Sparebankstiftelsen, gjennom å oppfylle avtaler med personen, eller en konkret aksept fra personen, basert på Sparebankstiftelsens vilkår for samhandling. 

5. Sikkerhet 

Stiftelsen vil kontinuerlig påse at personopplysninger ikke blir misbrukt, og at de er korrekte. 

6. Personopplysninger til tredjeparter 

Stiftelsen kan gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre formålet. 

Sparebankstiftelsen inngår databehandleravtaler med underleverandører som kan få tilgang til personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Sparebankstiftelsen. 

7. Rettigheter / innsyn 

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Sparebankstiftelsen, kan kreve innsyn i opplysningene, og kreve retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av personopplysninger, samt protestere mot bruken av dem. 

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Sparebankstiftelsen, kan be om dataportabilitet, det vil si at personopplysninger registrert hos Sparebankstiftelsen kan overføres til en tredjemann. 

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger sparebankstiftelsen har lagret kan sendes til: 

post@isauda.no eller ved å sende brevpost til oss. 

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Sparebankstiftelsen har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener Sparebankstiftelsen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene. 

8. Oppbevaring og sletting av personopplysninger 

Sparebankstiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, med mindre Sparebankstiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene. 

Dette betyr for eksempel at vi ikke lenger vil behandle personopplysninger som behandles for å ivareta vår berettigede interesse når vi ikke lenger kan dokumentere at vår berettigede interesse veier tyngre enn din interesse. Dette kan for eksempel være fordi behovet ikke lenger er like sterkt eller fordi opplysningene etter en tid blir utdaterte. 

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av å oppfylle en avtale vil vi slette når avtalen er oppfylt og avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene. 

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke sletter vi hvis du trekker tilbake samtykket og vi ikke har andre grunner for å behandle opplysningene. 

Dersom vi behandler opplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse vil vi slette opplysningene så fort forpliktelsen er oppfylt, med mindre vi har andre lovlige grunner for å oppbevare opplysningene. For etterlevelse av bokføringsregelverket vil dette innebære lagring i inntil 5 år. 

Fastsatt av styret i Sparebankstiftelsen Sauda, 16. oktober 2018.