Samtalelaget

Samtalelaget var upolitisk og hadde rollen som møteplass for utveksling av ideer og diskusjon av viktige tema som var av lokal eller nasjonal interesse. Det var stort engasjement i laget. For i jubileumsboka til Sauda Sparebanks 100 års jubileum skriver Lars Viland:

”J. K. Hølland var sekretær i samtalelaget. I foredraget sitt ved bankjubileet i 1932 sa han at det var godt frammøte til dette laget, og at det ofte var livlig ordskifte om saker og ting av ymse slag. Dei levde då også i ei spanande brytningstid.

Den store forfatningsstriden var ført til ende i 1884. Samstundes fekk med dei første politiske partia, Venstre i januar 1884, Høgre i august same året og Arbeiderpartiet nokre år etter, i 1887. I byrjinga av 1890-åra kom ein inn i den farlege unionsstriden med Sverige, som lett kunne ha enda i krig med broderfolket.

Men det var også mange andre saker og ting det kunne vera godt å få sagt si meining om i det upolitiske samtalelaget. Det var ei litterær stortid. Fleire av Ibsen sine mest kjende drama kom ut i 1880-åra og vekte debatt, også i Sauda Samtalelag, skulle en tru. Dei drøfta nok sikkert også saka om diktargasje til Alexsander Kielland, diktaren som drypper gift i leserens bryst, som Lars Oftedal uttrykte det.»

Kommunale saker ble også drøftet. Det var her, den 22. februar 1890, K. O. Fløgstad kom med forslaget om å etablere en sparebank i Sauda. I møtet satte de ned ei banknemd som fikk til oppgave å arbeide videre med saken.

Hurtigmeny

Banklokale på Øyra

På salen over krambua på Øyra holdt banken til de første årene fram til 1910. K.O. Fløgstad kjøpte huset av Kristen Aarthun, som reiste til Amerika. A.K. Fløgstad tok over huset og handelen etter broren i 1898. I mange år var banken åpen noen få timer lørdag ettermiddag. Først i 1924 var det daglig ekspedisjonstid.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.