Gjennom en ny medlemsundersøkelse har Sparebankforeningen kartlagt sparebanksektorens
forventninger til allmennytteområdet i 2022.

De norske sparebankene og sparebankstiftelsene har en lang tradisjon med å bidra til positiv
utvikling i eget nærmiljø gjennom å dele ut deler av overskuddet til ulike allmennyttige formål.

Tradisjonen kommer lag og foreninger over hele landet til gode gjennom støtte til initiativ og
prosjekter som fremmer bolyst, gode oppvekstmiljø og mangfoldig aktivitet innen blant annet kultur,
idrett og frivillighet.

Sparebankforeningens undersøkelse viser at hele 9 av 10 undersøkte sparebanker og
sparebankstiftelser forventer økte eller uendrede tildelinger til allmennyttige formål i år
sammenlignet med fjoråret. De anslåtte tildelingene beløper seg til minst 1,8 milliarder kroner, eller
mellom 2 og 2,5 milliarder kroner om vi legger til grunn at tallene fra undersøkelsen er
representative for alle Sparebankforeningens medlemmer.

Sparebankforeningens undersøkelse viser at hele 9 av 10 undersøkte sparebanker og
sparebankstiftelser forventer økte eller uendrede tildelinger til allmennyttige formål i år
sammenlignet med fjoråret. De anslåtte tildelingene beløper seg til minst 1,8 milliarder kroner, eller
mellom 2 og 2,5 milliarder kroner om vi legger til grunn at tallene fra undersøkelsen er
representative for alle Sparebankforeningens medlemmer.