376_013-2

Hvem kan søke?

I henhold til vedtektene skal sparebankstiftelsen ta rimelig hensyn til hvor midlene opprinnelig er opparbeidet. Det kan derfor søkes om midler til prosjekt i kommunene Sauda og Suldal. 5,0 % av årets midler øremerkes prosjekt i Suldal kommune.

Sparebankstiftelsen vektlegger:
• Prosjekt med verdi over tid og som kommer mange til gode
• Prosjekt som bidrar til å skape engasjement og inspirerer frivillige
• Prosjekt som bidrar til å realisere ideer og utløse gode krefter lokalt

Vi ønsker å støtte opp om tiltak som øker trivselen og gjør lokalsamfunnet enda mer attraktivt å bo i.

Samarbeid med andre givere
Sparebankstiftelsen bidrar gjerne i samarbeid med andre giverorganisasjoner.

Formål som faller utenfor
Søknad om bidrag til næringsaktivitet, forskning eller søknad fra en kommune vil sparebankstiftelsen ikke støtte. Støtte til politiske partier og formål som kan utnyttes partipolitisk vil også bli avslått. Vi gir ikke bidrag til eliteidrett eller prosjekt som typisk er sponsorobjekt. Organisasjoner som søker rent driftstilskudd vil være formål som faller utenom. Det samme gjelder formål av ren religiøs karakter og generell støtte til veldedige organisasjoner. Avslag på søknader vil ikke bli begrunnet.

Prioriterte områder
Det er et mål for Sparebankstiftelsen Sauda å yte bidrag til et bredt spekter av allmennyttige formål . Likevel kan styret i sparebankstiftelsen for det enkelte år peke ut bestemte formål som skal danne grunnlag for gaveutdelingen. I så fall kunngjøres det i god tid før søknadsfristen.