OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Virksomhetsstyring

Viktige områder for virksomhetsstyringen i Sparebankstiftelsen Sauda er:

• Å sikre at rutiner for gavetildeling, investeringer og annen forvaltning er etablert og etterleves. Åpenhet og tilfredsstillende innsikt skal legge grunnlag for at sparebankstiftelsens organer kan føre tilfredsstillende kontroll med virksomheten.

• Å sikre at lover, regler og retningslinjer etterleves.

• Å sikre uavhengighet i forholdet til gavemottaker og samarbeidspartnere.

• Å sikre administrasjonens og styrets samlete kompetanse står i forhold til sparebankstiftelsens formål.

• Å sikre informasjon og rapportering om virksomheten.

Vedtektene
Vedtektene til Sparebankstiftelsen Sauda finner du her.

Etiske retningslinjer
Kommunens innbyggere, forretningsforbindelser og offentlige myndigheter må til enhver tid ha tillit til Sparebankstiftelsen Sauda. Sparebankstiftelsens representanter skal opptre med aktsomhet, redelighet og objektivitet og hvor de lojalt skal rette seg etter det regelverk myndighetene fastsetter. Hver enkelt tillitsvalgt og ansatt skal avstå fra handlinger som kan svekke denne tilliten. Det er utarbeidet klare etiske retningslinjer for virksomheten.

Utdrag fra etikkreglene finner du her.

Personvernerklæring
Personvernerklæringen forteller om hvordan og hvorfor Sparebankstiftelsen Sauda samler inn og behandler personopplysninger. Erklæringen finner du her.

Åpenhet
Sparebankstiftelsen Sauda skal praktisere åpenhet om virksomheten, herunder formål, årsrapport, investeringer og gaveutdelinger. Vi erkjenner at åpenhet er svært viktig for tilliten til sparebankstiftelsens virksomhet.

Nettsidene skal være en viktig informasjonskanal for Sparebankstiftelsen Sauda hvor det skal informeres om sparebankstiftelsens virksomhet, herunder gavetildeling, gavestrategi, økonomi, finansstrategi samt sparebankstiftelsens styrende organ.