OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Finansstrategi

Formål
Formål med finansforvaltningen er å realisere årlig avkastning som gir anledning til gaveutdeling og bidrar til sparebankstiftelsens samfunnsnyttige engasjement gjennom samfunnsnyttige investeringer.

Målsetting
Målsettingen for finansielle investeringer er høyest mulig risikojustert avkastning for å sikre midler til sparebankstiftelsens formål. Formålene, slik de framkommer i vedtektene, er:  ”å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Vest» samt «videre å gi bidrag til allmennyttige formål ”

Eierskap i Sparebanken Vest
Det mest grunnleggende for finansstrategien er beslutningen om langsiktig eierskap i Sparebanken Vest. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest som ble tegnet ved etableringen, skal beholdes som en del av grunnkapitalen.

Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest
Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest, som ble tegnet 1. november 2009 ved etableringen av Sparebankstiftelsen Sauda, utgjør 2.636.442 egenkapitalbevis og blir klassifisert som anleggsportefølje.

Sparebankstiftelsen Sauda eier ytterligere 1.063.912 egenkapitalbevis utover anleggsporteføljen. Disse blir klassifisert som omløpsmidler og er omsettelige.

Annen finansiell portefølje
Den finansielle porteføljen for øvrig kan omfatte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og likvidbeholdning.

Samfunnsnyttige investeringer
Som et alternativ til investeringer i verdipapirer, kan Sparebankstiftelsen Sauda også støtte allmennyttige formål gjennom samfunnsnyttige investeringer. Dette er en form for langsiktig gavevirksomhet hvor verdiene blir bokført i sparebankstiftelsen, mens allmennheten får glede av objektene.

Etisk forvaltning
Sparebankstiftelsen Sauda skal ikke investere i selskaper eller lignende som utgjør risiko for medvirkning til korrupsjon, miljøødeleggelser, krenkelse av menneskerettigheter eller andre uetiske handlinger.