376_013-2

Rammer for kulturstipend

Formål:

Være en motivasjonsfaktor for unge under 25 år, som på særlig måte har markert seg innen idrett, kultur eller forskning, og som ønsker å videreutvikle sitt talent.

Målgruppe:

Ungdom som er bosatt eller oppvokst i Sauda eller Suldal kan søke.  Stipendsøker må ha fullført ungdomsskolen.

Vilkår:

Det er utøveren selv som må søke om stipend. Ved prosjekt kan det stilles krav om fullfinansiering av et tiltak før tildeling utbetales. Sparebankstiftelsen overfører etter signert avtale 90 prosent av stipendet. Mottaker må forplikte seg til å sende sparebankstiftelsen en kort rapport om hvordan stipendet er nyttet senest 1 år etter at stipendet er mottatt. Etter mottak av sluttrapport utbetales resterende 10 prosent av stipendet.

Størrelsen på stipend

Fra kr. 25.000 til kr. 50.000 per stipend per år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for kulturstipend blir gjort kjent i lokalavisene, på sparebankstiftelsens nettside og facebook.  Utlysning finner sted minimum 1 månad før søknadsfrist.

Søknaden

Stipendsøker nytter søknadsskjemaet på sparebankstiftelsens nettsted.

Det er anledning å legge ved egne dokument i pdf eller jpg format i søknadsskjemaet.

Søknaden må inneholde en kort presentasjon av søker, bakgrunn for søknaden og planer for eventuell framtidig utdanning. Dersom konkrete tiltak/prosjekt ligger til grunn for søknaden, må budsjett, finansieringsplan og framdriftsplan legges ved søknaden. Det må opplyses om søkeren får støtte fra andre.

Søknaden blir behandlet fortrolig. Mottaker av stipend blir offentliggjort med navn og med juryens runngivelse.

Jury

Juryen sammensettes slik:

*1 representant med bakgrunn fra kulturområdet

*1 representant fra styret i Sparebankstiftelsen Sauda

*1 representant fra administrasjonen i Sparebankstiftelsen Sauda

Dersom juryen mangler fagkunnskap for vurdering av enkelte søkere, kan det hentes inn uttale fra personer med kunnskap om søkerens fagområde. Juryen lager innstilling til styret i Sparebankstiftelsen Sauda som fatter vedtak om tildeling av stipend.

20181016